Ανακοίνωση για την εύρεση αναδόχου στο έργο του Ξηροπήγαδου

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος του έτους 2017 η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους ανάδοχους-εργολήπτες Δημοσίων έργων να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά τους για το

έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ» του οποίου η τεχνική περιγραφή και τα λοιπά στοιχεία επισυνάπτονται.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο εργολήπτη Δημοσίων έργων ειδικότητας υδραυλικά ή χωματουργικά.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την Τρίτη 25/07/2017 ώρα 12.00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (έντυπο-βεβαίωση εργοληπτικού πτυχίου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και ενημερότητες).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

κ. Καγκλής Αναστάσιος

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ

(18-07-2017)