Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Αγ. Πέτρου – Καστρίου”

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Αγ. Πέτρου – Καστρίου» προϋπολογισμού μελέτης (32.500,00) € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-06-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).

● Στον διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο (ΜΕΕΠ), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

● Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (άρθρα 105 & 106 του Ν. 3669/2008) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Άστρος, μέχρι και την Πέμπτη 08-06-2017. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους, που ανέρχεται σε πέντε (5) €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Τα τεύχη δημοπράτησης (πλην του σφραγισμένου εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο διατίθεται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου) καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «www.boriakinouria.gov.gr»

Πληροφορίες στο τηλέφωνο (27553 – 60144) αρμόδιος υπάλληλος Δημήτρης Λάμπρου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα απαιτούμενα αρχεία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s