Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Άρθρο πρώτο- ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1. ΜΕΙEΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛEΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤEΝ ΑΙΡΕΤEΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕEΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜEΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α), όπως ισχύει,
  4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου, για να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτές ή προφορικές και συμβουλευτικό έργο, επί λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων.
  5. Την από 16-05-2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, από την οποία προκύπτει η ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι τακτικές αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του Ειδικού Συνεργάτη.
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου – Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2146/Β΄/26-9-2011),

γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτές ή προφορικές και συμβουλευτικό έργο, επί λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων και γενικότερα θα ασκεί τις αρμοδιότητες που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας και οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s