Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας περί επιβολής διοικητικών προστίμων για υγειονομικές παραβάσεις καταστημάτων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 11/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας – η οποία συμπληρώνει την υπ’ αριθμό 165/2015 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας – αναλυτικά όπως παρακάτω:

1. Θεσπίζει την επιβολή διοικητικών προστίμων κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους λειτουργίας μουσικής, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηματιών – υπευθύνων, που χωρίς τα προβλεπόμενα στο Ν.4442/2016, θα εκτελούν – χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ειδικότερα ως ακολούθως:

α) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης μουσικής χωρίς τα προβλεπόμενα στο Ν. 4442/2016, πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300,00€). Σε περίπτωση κάθε επόμενης όμοιας παράβασης λειτουργίας – χρήσης μουσικής, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

β) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

γ) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη 80 db), πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

2. Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή ρύθμισης των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων εκ μέρους του παραβάτη, τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εντός εξήντα (60) ημερών.

3. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα θα επιβάλλονται από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

4. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του παραβάτη, ήτοι, μη εξόφληση ή ρύθμιση των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τότε, αυτοδικαίως θα ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του καταστήματος και θα αφαιρείται άμεσα για ένα (1) μήνα.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας – υπεύθυνος του
καταστήματος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωμα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό
επίδοσης.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s